Riskjusterad avkastning: Att maximera vinsten med minimala risker

02 november 2023
Jon Larsson

När vi investerar våra pengar, är en av de viktigaste faktorerna vi bör överväga den förväntade avkastningen på våra investeringar. Men det är också viktigt att ta hänsyn till den risk vi tar på oss för att uppnå den avkastningen. Det är här begreppet riskjusterad avkastning kommer in i bilden.

ÖVERGRIPANDE ÖVERSIKT AV RISKJUSTERAD AVKASTNING

Riskjusterad avkastning är ett koncept som syftar till att mäta den avkastning vi får från en investering i förhållande till den risk vi tar. Det tar hänsyn till att olika investerare har olika risktolerans och föredrar olika investeringsalternativ. Genom att justera avkastningen för att reflektera den tagna risken kan vi få en bättre förståelse för hur väl en investering presterar.

Riskjusterad avkastning hjälper oss att sätta in olika investeringar i perspektiv och jämföra dem på ett mer objektivt sätt. Det underlättar också förvaltare att fatta beslut om hur de ska allokera sina resurser för att uppnå bästa möjliga avkastning med begränsad risk.

OMFATTANDE PRESENTATION AV RISKJUSTERAD AVKASTNING

stocks

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning som används för att utvärdera investeringar. Här är några av de vanligaste och mest populära metoderna:

1. Sharpekvot: Sharpekvoten är kanske den mest kända metoden för att mäta riskjusterad avkastning. Den beräknas genom att dela den överavkastning en investering genererar (dvs. skillnaden mellan den förväntade avkastningen och riskfri avkastning) med dess volatilitet. Ju högre Sharpekvot, desto bättre är avkastningen i förhållande till den risk som tas.

2. Sortino-kvoten: Sortino-kvoten liknar Sharpekvoten, men tar endast hänsyn till nedsidan (negativa avvikelser från förväntad avkastning). Den fokuserar på att mäta den riskfyllda volatiliteten, vilket gör den mer lämpad för investerare som är mer oroade över förluster än över överavkastning.

3. Treynor-kvoten: Treynor-kvoten är ännu en metod för att beräkna riskjusterad avkastning. Den mäter den överavkastning som genereras per enhet av systematisk risk, alltså den risk som inte kan elimineras genom diversifiering. Detta gör det möjligt att utvärdera investeringar utifrån deras förmåga att generera överavkastning med hänsyn till marknadsrisk.

KVANTITATIVA MÄTNINGAR OM RISKJUSTERAD AVKASTNING

För att beräkna riskjusterad avkastning behöver vi tillgång till kvantitativa data om avkastningen för den specifika investeringen, samt den tagna risken. Dessa data kan användas för att beräkna olika kvantitativa mätningar som hjälper oss att förstå hur väl en investering har presterat i förhållande till risken.

Några av de viktigaste kvantitativa mätningarna inkluderar:

– Avkastning: Det är viktigt att förstå den faktiska avkastningen en investering har genererat under en given tidsperiod.

– Volatilitet: Volatilitet är ett mått på hur mycket avkastningen varierar över tiden. Högre volatilitet innebär större risk och potentiellt större avkastning.

– Standardavvikelse: Standardavvikelsen mäter spridningen av avkastningen runt det genomsnittliga värdet. Ju högre standardavvikelse, desto större variation i avkastningen.

– Beta: Beta mäter hur känslig en investering är för förändringar på marknaden. En beta på 1 indikerar att investeringen rör sig i takt med marknaden, medan en beta över 1 innebär att den är mer volatil än marknaden.

SKILLNADER MELLAN OLIKA RISKJUSTERAD AVKASTNING

Det är viktigt att förstå hur olika riskjusterade avkastningsmått skiljer sig åt för att få en mer fullständig bild av en investerings prestation. Till exempel fokuserar Sharpekvoten mer på total volatilitet, medan Sortino-kvoten tar hänsyn till nedsidan och Treynor-kvoten fokuserar på systematisk risk.

Vid jämförelse av olika investeringar kan det vara viktigt att använda flera riskjusterade avkastningsmått för att få en mer heltäckande bild av hur bra eller dåligt en investering presterar.

HISTORISK GENOMGÅNG AV FÖR- OCH NACKDELAR MED OLIKA RISKJUSTERAD AVKASTNING

Under åren har det funnits en debatt om vilket riskjusterat avkastningsmått som är mest lämpligt att använda. Vissa förespråkar Sharpekvoten på grund av dess enkelhet och popularitet, medan andra anser att den inte tar tillräcklig hänsyn till nedsidan. Sortino-kvoten har kritiserats för att vara mer komplex att använda och mindre vedertagen.

Det är viktigt att förstå att det inte finns ett perfekt riskjusterat avkastningsmått som fungerar för alla investerare eller i alla situationer. Det bästa tillvägagångssättet kan vara att använda olika mätningar tillsammans för att få en mer nyanserad bild av risk och avkastning.

Videoklipp om riskjusterad avkastning kan infogas här för att ge en visuell presentation av ämnet.

Sammanfattningsvis är riskjusterad avkastning en viktig faktor att överväga vid investeringar. Genom att använda olika riskjusterade avkastningsmått kan vi få en bättre förståelse för risken vi tar på oss och den avkastning vi får i förhållande till den risken. Det hjälper oss att ta mer informerade beslut och maximera vår avkastning med minimala risker.FAQ

Hur skiljer sig olika riskjusterade avkastningsmått åt?

Olika riskjusterade avkastningsmått skiljer sig åt genom att fokusera på olika aspekter av avkastningen och risken. Sharpekvoten mäter total volatilitet, Sortino-kvoten tar hänsyn till nedsidan och Treynor-kvoten fokuserar på systematisk risk.

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett koncept som mäter den avkastning vi får från en investering i förhållande till den risk vi tar. Det tar hänsyn till att olika investerare har olika risktolerans och föredrar olika investeringsalternativ. Genom att justera avkastningen för att reflektera den tagna risken kan vi få en bättre förståelse för hur väl en investering presterar.

Vilka typer av riskjusterad avkastning finns det?

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning som används för att utvärdera investeringar. Några av de mest populära metoderna inkluderar Sharpekvot, Sortino-kvot och Treynor-kvot.

Fler nyheter